skip to Main Content
 • Sinds 1978
 • Betaalbare prijzen
 • Gratis opmeten
 • Montage & legservice

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ANDERS DAN ANDEREN WONINGINRICHTING V.O.F. gevestigd te Amsterdam, eveneens handelende onder “ANDERS DAN ANDEREN”

ARTIKEL 1 -Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met Anders Dan Anderen een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer; Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk; Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal; Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd; Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.

ARTIKEL 2 -Intellectueel eigendom

2.1 Anders Dan Anderen behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Anders Dan Anderen onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Anders Dan Anderen ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

2.2 Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

2.3 Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te stellen zonder toestemming van Anders Dan Anderen.

ARTIKEL 3 -De offerte

3.1 Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Anders Dan Anderen gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Anders Dan Anderen te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.

3.2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven. Anders Dan Anderen wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen engereedschappen van Anders Dan Anderen die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer. Bij bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen genoemd in artikel 5 lid 6. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
b bij de prijsvormingmethode regie doet Anders Dan Anderen een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Anders Dan Anderen kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities.

3.3 De afnemer moet Anders Dan Anderen in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op de consument ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal Anders Dan Anderen de consument daarop in de offerte uitdrukkelijk wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van Anders Dan Anderen.

3.4 Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is Anders Dan Anderen gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien Anders Dan Anderen van zijn recht gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van Anders Dan Anderen.

3.5 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

ARTIKEL 4 -De overeenkomst

De aanbetaling
4.1 Anders Dan Anderen is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument of een zakelijke afnemer een aanbetaling van maximaal 50% te vragen.

Prijswijziging
4.2 Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

4.3 Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 11. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door Anders Dan Anderen wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.

4.4 Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.

4.5 Het bepaalde onder 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

Eigendomvoorbehoud
4.6. Anders Dan Anderen blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Anders Dan Anderen heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

4.7 Anders Dan Anderen is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
4.8 Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Anders Dan Anderen gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
4.9 Anders Dan Anderen is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer totenige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd,met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

Voorrijkosten
4.10 Anders Dan Anderen is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 5 -De levertijd

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Anders Dan Anderen een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien Anders Dan Anderen alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

5.4 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Anders Dan Anderen bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

5.5 Bij een overeenkomst met een consument is Anders Dan Anderen gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

5.6 Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal Anders Dan Anderen de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 11 van toepassing.

ARTIKEL 6 -Rechten en plichten van Anders Dan Anderen

6.1 Anders Dan Anderen levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert Anders Dan Anderen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.

6.2 Anders Dan Anderen neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

6.3 Anders Dan Anderen is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien Anders Dan Anderen niet aan zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door de consument geleden directe schade en kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

6.4 Anders Dan Anderen wijst de afnemer voorts op:

 • onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
 • gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover Anders Dan Anderen deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Voldoet Anders Dan Anderen niet aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem deze niet is toe te rekenen.

6.5 Anders Dan Anderen verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.

6.6 Anders Dan Anderen verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.

6.7 Anders Dan Anderen draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

6.8 Anders Dan Anderen heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.

ARTIKEL 7 -Rechten en plichten van de afnemer

7.1 De afnemer stelt Anders Dan Anderen in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.

7.2 De afnemer zorgt ervoor dat Anders Dan Anderen tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigdegoedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging vande leidingen.

7.3 De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Anders Dan Anderen geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

7.4 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van Anders Dan Anderen om de afnemer te wijzen op lid 4 van artikel 6.

7.5 De afnemer stelt Anders Dan Anderen op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

7.6 De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Anders Dan Anderen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer Anders Dan Anderen daarvan tijdig in kennis te stellen.

7.7 De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

7.8 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing,dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

7.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor Anders Dan Anderenverbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

7.10 De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Anders Dan Anderen die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan,welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.

7.11 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Anders Dan Anderen aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 8 -De opslag van zaken

8.1 Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal Anders Dan Anderen binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Anders Dan Anderen is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

8.2 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Anders Dan Anderen nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 9 -Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

9.1 In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Anders Dan Anderen die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Anders Dan Anderen gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

9.2 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Anders Dan Anderen te melden.

ARTIKEL 10 -De betaling

Koop en verkoop
10.1 Elke overeenkomst van koop en verkoop,ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Anders Dan Anderen aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

10.2 Anders Dan Anderen die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur. Niet-tijdige betaling bij koop3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Anders Dan Anderen na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

10.3 Anders Dan Anderen is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Anders Dan Anderen derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35,- voor rekening van de afnemer.

10.4 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 3 nog steeds niet is betaald, brengt Anders Dan Anderen rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

10.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Opschorten betalingsverplichting bij koop
6 De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 4 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 11 -De annulering

11.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

11.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Anders Dan Anderen kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 12 -Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door deafnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door Anders Dan Anderen worden achtergelaten.

ARTIKEL 13 -Retouren

Onverwerkte en onbeschadigde stuksgoederen welke op voorraad worden gehouden, mogen binnen 14 dagen na aankoop worden geretourneerd. Contant betaalde goederen die op de dag van aankoop worden geretourneerd, kunnen contant worden terugbetaald. In alle andere gevallen zal het bedrag per bank aan de klant worden overgemaakt.

ARTIKEL 14 -Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

14.1 Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingenontheven.

14.2 Indien nakoming van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe inoverleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 15 -Conformiteit en garantie

15.1 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit).Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op kosteloze reparatie respectievelijk vervanging,ontbinding en/of prijsvermindering.

15.2 Anders Dan Anderen verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Anders Dan Anderen niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. De door Anders Dan Anderen verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de in lid 1 omschreven wettelijke rechten bij non-conformiteit. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronischanders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

 • tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging,met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Anders Dan Anderen;
 • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Anders Dan Anderen;
 • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Anders Dan Anderen. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Anders Dan Anderen kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

15.3 De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

15.4 Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Anders Dan Anderen, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

15.5 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

15.6 De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

15.7 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 16 -Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is Anders Dan Anderen niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Anders Dan Anderen niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

 • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
 • het ontstaan van verkleuringen,krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directeinwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v-leidingen en haarden;
 • extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze nietdoor Anders Dan Anderen is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door Anders Dan Anderen is aangebracht. Anders Dan Anderen meldt voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
 • het niet-blijvend droog zijn van de vloer,mits Anders Dan Anderen vooraf de vochtigheidsgraad vande vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.

ARTIKEL 17 -Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij Anders Dan Anderen tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 18 -Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Back To Top